HappyZebra.com
Home Time difference calculator Distance calculator US time zones Sunrise sunset times Area codes Reverse area code lookup

What is Wuhan dialing code?

Country codes › China › Wuhan

Wuhan area code is 27  

Wuhan dialing code is +86 27.
+86 is the country code for China and 27 is the area code for Wuhan.


Time in Wuhan : 04:02 PM Tue, 16 Oct 2018.

Wuhan time difference
Wuhan sunset sunrise calendar
Travel distance from Wuhan

Area code for other cities in China:
Fushun 24
Xian 29
Kunming 871
Hohhot 471
Foochow 591
Harbin 451
Nanjing 25
Hefei 551
Baoding 312
Guiyang 851


Xuzhou 516
Lanzhou 931
Tsingtao 532
Huainan 554
Yinchuan 951
Changchun 431
Jilin 432
Benxi 414
Xinyang 376
Baotou 472
Jinzhou 416
Nanchang 791
Zhengzhou 371
Lhasa 891
Taiyuan 351