Sunrise sunset times › Bandar Seri Begawan, Brunei
Time in Bandar Seri Begawan | Distance to Bandar Seri Begawan   

May 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Sunrise:
6:07 am

Sunset:
6:28 pm


Daylength:
12 hrs 21 mins
21

Sunrise:
6:07 am

Sunset:
6:28 pm


Daylength:
12 hrs 21 mins
22

Sunrise:
6:07 am

Sunset:
6:28 pm


Daylength:
12 hrs 21 mins
23

Sunrise:
6:07 am

Sunset:
6:28 pm


Daylength:
12 hrs 21 mins
24

Sunrise:
6:07 am

Sunset:
6:29 pm


Daylength:
12 hrs 22 mins
25

Sunrise:
6:08 am

Sunset:
6:29 pm


Daylength:
12 hrs 21 mins
26

Sunrise:
6:08 am

Sunset:
6:29 pm


Daylength:
12 hrs 21 mins
27

Sunrise:
6:08 am

Sunset:
6:29 pm


Daylength:
12 hrs 21 mins
28

Sunrise:
6:08 am

Sunset:
6:29 pm


Daylength:
12 hrs 21 mins
29

Sunrise:
6:08 am

Sunset:
6:30 pm


Daylength:
12 hrs 22 mins
30

Sunrise:
6:08 am

Sunset:
6:30 pm


Daylength:
12 hrs 22 mins
31

Sunrise:
6:08 am

Sunset:
6:30 pm


Daylength:
12 hrs 22 mins
 

June 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 1

Sunrise:
6:08 am

Sunset:
6:30 pm


Daylength:
12 hrs 22 mins
2

Sunrise:
6:08 am

Sunset:
6:30 pm


Daylength:
12 hrs 22 mins
3

Sunrise:
6:08 am

Sunset:
6:31 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
4

Sunrise:
6:08 am

Sunset:
6:31 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
5

Sunrise:
6:08 am

Sunset:
6:31 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
6

Sunrise:
6:09 am

Sunset:
6:31 pm


Daylength:
12 hrs 22 mins
7

Sunrise:
6:09 am

Sunset:
6:31 pm


Daylength:
12 hrs 22 mins
8

Sunrise:
6:09 am

Sunset:
6:32 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
9

Sunrise:
6:09 am

Sunset:
6:32 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
10

Sunrise:
6:09 am

Sunset:
6:32 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
11

Sunrise:
6:09 am

Sunset:
6:32 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
12

Sunrise:
6:09 am

Sunset:
6:33 pm


Daylength:
12 hrs 24 mins
13

Sunrise:
6:10 am

Sunset:
6:33 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
14

Sunrise:
6:10 am

Sunset:
6:33 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
15

Sunrise:
6:10 am

Sunset:
6:33 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
16

Sunrise:
6:10 am

Sunset:
6:33 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
17

Sunrise:
6:10 am

Sunset:
6:34 pm


Daylength:
12 hrs 24 mins
18

Sunrise:
6:11 am

Sunset:
6:34 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
19

Sunrise:
6:11 am

Sunset:
6:34 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
20

Sunrise:
6:11 am

Sunset:
6:34 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
21

Sunrise:
6:11 am

Sunset:
6:35 pm


Daylength:
12 hrs 24 mins
22

Sunrise:
6:12 am

Sunset:
6:35 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
23

Sunrise:
6:12 am

Sunset:
6:35 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
24

Sunrise:
6:12 am

Sunset:
6:35 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
25

Sunrise:
6:12 am

Sunset:
6:35 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
26

Sunrise:
6:12 am

Sunset:
6:36 pm


Daylength:
12 hrs 24 mins
27

Sunrise:
6:13 am

Sunset:
6:36 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
28

Sunrise:
6:13 am

Sunset:
6:36 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
29

Sunrise:
6:13 am

Sunset:
6:36 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
30

Sunrise:
6:13 am

Sunset:
6:36 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
 

July 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 1

Sunrise:
6:14 am

Sunset:
6:37 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
2

Sunrise:
6:14 am

Sunset:
6:37 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
3

Sunrise:
6:14 am

Sunset:
6:37 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
4

Sunrise:
6:14 am

Sunset:
6:37 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
5

Sunrise:
6:14 am

Sunset:
6:37 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
6

Sunrise:
6:15 am

Sunset:
6:37 pm


Daylength:
12 hrs 22 mins
7

Sunrise:
6:15 am

Sunset:
6:37 pm


Daylength:
12 hrs 22 mins
8

Sunrise:
6:15 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
9

Sunrise:
6:15 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
10

Sunrise:
6:15 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 23 mins
11

Sunrise:
6:16 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 22 mins
12

Sunrise:
6:16 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 22 mins
13

Sunrise:
6:16 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 22 mins
14

Sunrise:
6:16 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 22 mins
15

Sunrise:
6:16 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 22 mins
16

Sunrise:
6:16 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 22 mins
17

Sunrise:
6:17 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 21 mins
18

Sunrise:
6:17 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 21 mins
19

Sunrise:
6:17 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 21 mins
20

Sunrise:
6:17 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 21 mins
21

Sunrise:
6:17 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 21 mins
22

Sunrise:
6:17 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 21 mins
23

Sunrise:
6:17 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 21 mins
24

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 20 mins
25

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 20 mins
26

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 20 mins
27

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 20 mins
28

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 20 mins
29

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:38 pm


Daylength:
12 hrs 20 mins
30

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:37 pm


Daylength:
12 hrs 19 mins
31

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:37 pm


Daylength:
12 hrs 19 mins
 

August 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 1

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:37 pm


Daylength:
12 hrs 19 mins
2

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:37 pm


Daylength:
12 hrs 19 mins
3

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:37 pm


Daylength:
12 hrs 19 mins
4

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:37 pm


Daylength:
12 hrs 19 mins
5

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:37 pm


Daylength:
12 hrs 19 mins
6

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:36 pm


Daylength:
12 hrs 18 mins
7

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:36 pm


Daylength:
12 hrs 18 mins
8

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:36 pm


Daylength:
12 hrs 18 mins
9

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:36 pm


Daylength:
12 hrs 18 mins
10

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:35 pm


Daylength:
12 hrs 17 mins
11

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:35 pm


Daylength:
12 hrs 17 mins
12

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:35 pm


Daylength:
12 hrs 17 mins
13

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:35 pm


Daylength:
12 hrs 17 mins
14

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:34 pm


Daylength:
12 hrs 16 mins
15

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:34 pm


Daylength:
12 hrs 16 mins
16

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:34 pm


Daylength:
12 hrs 16 mins
17

Sunrise:
6:18 am

Sunset:
6:33 pm


Daylength:
12 hrs 15 mins
18

Sunrise:
6:17 am

Sunset:
6:33 pm


Daylength:
12 hrs 16 mins
19

Sunrise:
6:17 am

Sunset:
6:33 pm


Daylength:
12 hrs 16 mins
20

Sunrise:
6:17 am

Sunset:
6:32 pm


Daylength:
12 hrs 15 mins
21

Sunrise:
6:17 am

Sunset:
6:32 pm


Daylength:
12 hrs 15 mins
22

Sunrise:
6:17 am

Sunset:
6:32 pm


Daylength:
12 hrs 15 mins
23

Sunrise:
6:17 am

Sunset:
6:31 pm


Daylength:
12 hrs 14 mins
24

Sunrise:
6:17 am

Sunset:
6:31 pm


Daylength:
12 hrs 14 mins
25

Sunrise:
6:17 am

Sunset:
6:31 pm


Daylength:
12 hrs 14 mins
26

Sunrise:
6:16 am

Sunset:
6:30 pm


Daylength:
12 hrs 14 mins
27

Sunrise:
6:16 am

Sunset:
6:30 pm


Daylength:
12 hrs 14 mins
28

Sunrise:
6:16 am

Sunset:
6:29 pm


Daylength:
12 hrs 13 mins
29

Sunrise:
6:16 am

Sunset:
6:29 pm


Daylength:
12 hrs 13 mins
30

Sunrise:
6:16 am

Sunset:
6:28 pm


Daylength:
12 hrs 12 mins
31

Sunrise:
6:15 am

Sunset:
6:28 pm


Daylength:
12 hrs 13 mins

September 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1

Sunrise:
6:15 am

Sunset:
6:28 pm


Daylength:
12 hrs 13 mins
2

Sunrise:
6:15 am

Sunset:
6:27 pm


Daylength:
12 hrs 12 mins
3

Sunrise:
6:15 am

Sunset:
6:27 pm


Daylength:
12 hrs 12 mins
4

Sunrise:
6:15 am

Sunset:
6:26 pm


Daylength:
12 hrs 11 mins
5

Sunrise:
6:14 am

Sunset:
6:26 pm


Daylength:
12 hrs 12 mins
6

Sunrise:
6:14 am

Sunset:
6:25 pm


Daylength:
12 hrs 11 mins
7

Sunrise:
6:14 am

Sunset:
6:25 pm


Daylength:
12 hrs 11 mins
8

Sunrise:
6:14 am

Sunset:
6:24 pm


Daylength:
12 hrs 10 mins
9

Sunrise:
6:14 am

Sunset:
6:24 pm


Daylength:
12 hrs 10 mins
10

Sunrise:
6:13 am

Sunset:
6:24 pm


Daylength:
12 hrs 11 mins
11

Sunrise:
6:13 am

Sunset:
6:23 pm


Daylength:
12 hrs 10 mins
12

Sunrise:
6:13 am

Sunset:
6:23 pm


Daylength:
12 hrs 10 mins
13

Sunrise:
6:13 am

Sunset:
6:22 pm


Daylength:
12 hrs 9 mins
14

Sunrise:
6:12 am

Sunset:
6:22 pm


Daylength:
12 hrs 10 mins
15

Sunrise:
6:12 am

Sunset:
6:21 pm


Daylength:
12 hrs 9 mins
16

Sunrise:
6:12 am

Sunset:
6:21 pm


Daylength:
12 hrs 9 mins
17

Sunrise:
6:12 am

Sunset:
6:20 pm


Daylength:
12 hrs 8 mins
18

Sunrise:
6:12 am

Sunset:
6:20 pm


Daylength:
12 hrs 8 mins
19

Sunrise:
6:11 am

Sunset:
6:19 pm


Daylength:
12 hrs 8 mins
20

Sunrise:
6:11 am

Sunset:
6:19 pm


Daylength:
12 hrs 8 mins
21

Sunrise:
6:11 am

Sunset:
6:18 pm


Daylength:
12 hrs 7 mins
22

Sunrise:
6:11 am

Sunset:
6:18 pm


Daylength:
12 hrs 7 mins
23

Sunrise:
6:10 am

Sunset:
6:17 pm


Daylength:
12 hrs 7 mins
24

Sunrise:
6:10 am

Sunset:
6:17 pm


Daylength:
12 hrs 7 mins
25

Sunrise:
6:10 am

Sunset:
6:16 pm


Daylength:
12 hrs 6 mins
26

Sunrise:
6:10 am

Sunset:
6:16 pm


Daylength:
12 hrs 6 mins
27

Sunrise:
6:09 am

Sunset:
6:15 pm


Daylength:
12 hrs 6 mins
28

Sunrise:
6:09 am

Sunset:
6:15 pm


Daylength:
12 hrs 6 mins
29

Sunrise:
6:09 am

Sunset:
6:15 pm


Daylength:
12 hrs 6 mins
30

Sunrise:
6:09 am

Sunset:
6:14 pm


Daylength:
12 hrs 5 mins
 

Copyright ©2019 HappyZebra Time Zone Converter